ตรวจสอบสถานะการสมัคร (สำหรับผู้มีประสบการณ์เฉพาะทาง)